OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR

 

 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

 

Marek Ondráček, IČ: 755 35 106, Pohnertova 1724/4, 182 00  Praha – podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku (dále také “pořadatel“) jakožto pořadatel přednášek, seminářů a kurzů, tedy současně jakožto správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.duchovniprostor.cz („webové stránky“) a popřípadě i jako účastníka pořádaného semináře, kurzu nebo přednášky informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Velmi si vážím Vaší důvěry a kladu důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování, které probíhá výlučně v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů.

 

Dále se v textu dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat
 • Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
 • Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e-mailové adrese duchovniprostor@gmail.com.

 

 

 

 

1. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Kontakt:    

Když mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o Vás. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše příjmení a jméno
 2. Telefonní číslo
 3. E-mailová adresa

Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych Vás kontaktoval zpět za účelem vyřízení Vašeho nákupu, nebo Vám poskytl  informace, o které jste mě požádali. Poskytnutí osobních údajů pro účely vyřízení Vašeho nákupu, odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek nevyřízení Vašeho nákupu či neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

1.2 Nákup:

Pro uzavření smlouvy, tedy konkrétně nákupu vstupenky, potřebuji Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:

 1. Vaše příjmení a jméno
 2. E-mailová adresa
 3. Telefonní číslo
 4. Bankovní spojení

Bankovní spojení je osobní údaj, který od Vás přímo nepožadujeme, ale dozvíme se jej v okamžiku, kdy provedete úhradu vstupenky.

 

1.3 Obchodní sdělení

Jestliže si u nás zakoupíte vstupenku, Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o dalších námi pořádaných akcích, které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat apod.

 

1.4 Cookies

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na těchto webových stránkách cookies soubory.

Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Usnadňují používání internetu tím, že ukládají informace o prohlížení.

Díky souborům cookies může uživatel na webech zůstat přihlášený (pokud to web umožňuje), weby si zapamatují jeho předvolby a budou mu moci poskytovat obsah relevantní pro místo, kde se nachází.

 

Existují dva typy souborů cookies:

 • Soubory cookies první strany jsou vytvářeny navštíveným webem. Web je uveden na adresním řádku.
 • Soubory cookies třetích stran jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy nebo obrázky.

 

Cookies soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

Více informací o souborech cookies můžete nalézt na následujících odkazech: aboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu nebo google.com

Pokud si uživatel nepřeje, aby web na jeho počítači ukládal soubory cookies, může je zablokovat. Ale při zablokování souborů cookies se některé stránky nemusí zobrazovat správně nebo web odešle zprávu, že k jeho zobrazení je nutno mít povolené soubory cookies.

V případě, že uživatel webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookies souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Na následujících odkazech získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení cookies či deaktivovat cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích:

 • Google Chrome: [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en]
 • Firefox: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences]
 • Internet Explorer: [http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies]
 • Safari: [http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471]
 • Opera: [http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html]
 • Starší verze Internet Exploreru: [https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/260971]
 • Microsoft Edge: [http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/getstarted-get-to-know-microsoft-edge]
 • Mobilní Android: [https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=cs]
 • Mobilní iOS: [https://support.apple.com/cs-cz/HT201265]

Návod na vypnutí a odstranění cookies v ostatních prohlížečích naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na tvůrce prohlížeče.

 

1.5 Google Analytics

K analýze webových stránek www.duchovniprostor.cz pomocí cookies souborů používáme službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.

Google nebude přenesená data spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookies souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.

 

Více o ochraně soukromí Google Analytics: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy

Pokud chcete zamezit, abychom ve Vašem případě mohli používat službu Google Analytics, využijte prosím možnosti opt-out. Nastavení preferencí pro cílení reklamy a remarketing najdete v Google ad settings.

 

2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat já – pořadatel.  Pro zajištění konkrétních činností, které nejsem schopen zajistit vlastními silami (hostingové, webové, serverové nebo IT služby) využívám aplikací a služeb třetích stran. Tito poskytovatelé jsou však pečlivě vybíráni a jsou v souladu s GDPR*.

 

 

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z Vašeho nákupu nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní.

3.2

Zpracování Vašich osobních údajů dle bodu 1.3 za účelem zasílání obchodních sdělení, můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout zasláním e-mailu s příslušnou žádostí na duchovniprostor@gmail.com.

 

4. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 4. právo na omezení zpracování údajů
 5. právo na přenositelnost
 6. právo vznést námitku proti zpracování
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese duchovniprostor@gmail.com.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

4.1

Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

4.2

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

4.3

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud:

 1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. zpracování je protiprávní,
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 4. nám to ukládá zákonná povinnost.

4.4

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

4.5

Právo na přenositelnost znamená Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že se jedná o zpracování Vašich údajů na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělil/a, nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o zpracování, které provádíme automatizovaně.

4.6

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) jsou účinné od 04.05.2020.

 

*   GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

V Praze, dne 4. května 2020

 

Marek Ondráček

Duchovní prostor